แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายวิชาออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการตัดต่อเสียงโดยใช้โปรแกรม Audacity ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถตัดต่อเสียง ที่รองรับทุก OS โดยการใช้โปรแกรม Ocenaudio ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ใน การใช้โปรแกรม Adobe Audition ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Nero Wave ในการตัดต่อเสียงได้อย่างง่าย

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
โนรมี มะ
นิซัมรี นิมะ
ธันวา เจ๊ะอาแว
กาญจนา แก้วเสฐียร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”