ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเขียน Storyboard ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานฟังก์ชัน tool ต่างๆ ของโปรแกรม movavi ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Movavi อย่างง่ายได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ เพื่อให้วิดีโอมีความน่าสนใจได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
โนรมี มะ
นิซัมรี นิมะ
ธันวา เจ๊ะอาแว
กาญจนา แก้วเสฐียร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”