การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบบูรณาการ

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชานี้มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางกาย ความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่และการประเมิน การป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อม การดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ปัญหาด้านจิตสังคม ภาวะซึมเศร้าและการประเมิน และการผ่อนคลายด้วยโยคะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพทางกาย และปัญหาด้านจิตสังคม
LO2 : อธิบายสาเหตุของความเสื่อมถอยในการทำหน้าที่ในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและแนวทางการประเมิน
LO3 : ระบุแนวทางการป้องกันการหกล้ม การจัดสิ่งแวดล้อม และการดูแลด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
LO4 : อธิบายสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและแนวทางการประเมิน
LO5 : ระบุแนวทางการจัดการปัญหาด้านจิตสังคมด้วยการผ่อนคลายด้วยโยคะ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์

อ.ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์

อ.ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์

อ.เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว

อ.เพ็ญพิชชา ถิ่นแก้ว

อ.อรชร หลำพรหม

อ.อรชร หลำพรหม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”