กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

โดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) จำนวน 6 ชั่วโมง
      เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาเขต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
      ในการกระบวนการคิดแบบต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการคิดก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ในขณะปฏิบัติงานรวมทั้งออกแบบโครงงานเพื่อขอจบรายวิชาสหกิจศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดแบบต่างๆ
LO2 : เพื่อฝึกทักษะด้านการคิดก่อนเข้าสู่ระบบการทำงานจริง
LO3 : สามารถนำความรู้และทักษะที่ฝึกฝนไปปรับในการทำงาน
LO4 : สามารถพัฒนาโจทย์โครงงาน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาได้ตามที่สถานประกอบการต้องการ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์

อ.ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะการบริการและการท่องเที่ยว

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”