ภาษาเกาหลี 1-2

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกสร้าง ประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถแปลคำศัพท์และอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลีพื้นฐานได้
LO2 : ผู้เรียนใช้คำศัพท์และไวยากรณ์แต่งประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ษมาวดี กั้งแฮ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”