ภาษาเกาหลี 1-1

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ศึกษาประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียนรู้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด หลักการประสมคำ และหลักการออกเสียงเบื้องต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนอธิบายประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี
LO2 : ผู้เรียนสามารถจดจำ อ่าน เขียน และประสมคำด้วยสระ พยัญชนะ ตัวสะกด ในภาษาเกาหลีได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำตามหลักการออกเสียงของภาษาเกาหลีได้ถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.กาญจนา สหะวิริยะ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”