การฟัง-พูด ภาษาเกาหลี 1-1

โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเบื้องต้นเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
LO2 : ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Dr. CHOI YEOL

Dr. CHOI YEOL

ภาควิชาภาษาตะวันออก
ผศ.อรพรรณ จันทร์เทา

ผศ.อรพรรณ จันทร์เทา

ภาควิชาภาษาตะวันออก
Mr. SONG JONG IN

Mr. SONG JONG IN

ภาควิชาภาษาตะวันออก
นางสาวจิตรลดา ปริปุนะ (ผู้ช่วยสอน)

นางสาวจิตรลดา ปริปุนะ

(ผู้ช่วยสอน)
นางสาวณัญญาณัฎฐ์ เสริมสิน

นางสาวณัญญาณัฎฐ์ เสริมสิน

(ผู้ช่วยสอน)

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”