การดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์ (Basic eye care in animal)

โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      จักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางกายวิภาคของตาสัตว์ การตรวจตาและเครื่องมือตรวจตาในสัตว์ การประเมินภาวะตาบอดในสัตว์ การใช้ชีวิตกับสัตว์ตาบอด และการดูแลรักษาตาเบื้องต้นในสัตว์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา และการมองเห็นของสัตว์
LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอธิบายเบื้องต้น เกี่ยวกับการประเมินความผิดปกติภายนอกและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับระบบจักษุวิทยาในสัตว์ในการประเมินภาวะตาบอดในสัตว์ และสามารถแนะนำการใช้ชีวิตกับสัตว์ตาบอดแก่ผู้อื่นได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับดวงตาสัตว์ และวางแผนเบื้องต้นการดูแลสุขภาพดวงตาสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LO5 : ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับจักษุวิทยาเบื้องต้นในสัตว์ได้ด้วยตนเอง อันเป็นความรู้จากที่ผู้เรียนได้พบสถานการณ์จริง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สร้อยมาลา

ดร.สพ.ญ.ธนวรรณ สร้อยมาลา

สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”