นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      การศึกษาทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำว่า “นวัตกรรม” พัฒนาการของนวัตกรรม นโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม หลักสูตรนวัตกรรมที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในองค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม คุณธรรมจริยธรรมของนวัตกร ตลอดจนการริเริ่มสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ“นวัตกรรม” และพัฒนาการของ “นวัตกรรม”
LO2 : ทราบนโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับนวัตกรรม
LO3 : ศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยและต่างประเทศ
LO4 : ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และคุณธรรมจริยธรรมของนวัตกร
LO5 : การริเริ่มสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”