ระบบฐานข้อมูล ตอนที่ 1 (Database Systems Part 1)

โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ความเป็นเอกภาพของฐานข้อมูล กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
LO2 : เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ
LO3 : เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เบื้องต้น
LO4 : เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุธิรา พลันสังเกตุ

ดร.สุธิรา พลันสังเกตุ

คณะวิทยาศาสตร์ 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”