การเขียนโปรแกรมภาษา Python: การสร้างกราฟด้วย Matplotlib

การเขียนโปรแกรมภาษา Python: การสร้างกราฟด้วย Matplotlib

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง"

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การใช้งานอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง อย่างแพร่หลายในปัจจุบันทำให้เกิดข้อมูลขึ้นมากมาย หนึ่งในวิธีการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรหรือบุคคล คือ การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของกราฟที่เหมาะสม รายวิชานี้แนะนำการใช้ Matplotlib Library ในภาษา Python เพื่อสร้างกราฟสองมิติของข้อมูลในรูปแบบแบบต่าง ๆ เช่น กราฟเส้น (line graph) กราฟแท่ง (bar graph) ฮิสโตแกรม (histogram) แผนภูมิวงกลม (pie chart) และ แผนภูมิกระจาย (scatter plot)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถติดตั้งและสร้างโปรแกรมที่เรียกใช้งาน Matplotlib Library ได้
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟพื้นฐาน ได้แก่ กราฟเส้น พร้อมกำหนดชื่อของกราฟ และชื่อของแกนได้
  3. ผู้เรียนสามารถเพิ่มคุณลักษณะของกราฟ เช่น กำหนดสี รูปแบบของจุด รูปแบบของเส้นกราฟ และคำบรรยายสัญลักษณ์ของเส้นกราฟได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟของฟังก์ชัน และสร้างกราฟย่อย (subplot) ได้
  5. ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟในรูปแบบอื่น เช่น กราฟแท่งแนวตั้ง กราฟแท่งแนวนอน ฮิสโตแกรม แผนภูมิวงกลม และ แผนภูมิกระจายได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และผู้เรียนจากหลักสูตรอื่น ๆ ที่สนใจ
How To Pass Complete more than 70 % (เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70%)
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”