ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Basic Computer Security)

      โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง”
      โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ในปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเพียงผู้ใช้งานทั่วไป หรือผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ การมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
      ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ภัยคุกคาม แนวคิดความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การรักษาความลับ การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร การเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร บูรณาภาพของข้อมูล การยืนยันตัวตน ความพร้อมใช้งาน เครื่องมือและกลไกด้านความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถจดจำความสำคัญ แนวคิดความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลไกการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร
LO3 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลไกการยืนยันตัวตน
LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลไกการได้มาซึ่งความพร้อมใช้งาน
LO5 : ผู้เรียนสามารถจดจำกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”