หลักการบัญชี

หลักการบัญชี

ผลิตโดย คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี หลักการบัญชีพื้นฐานประกอบด้วยข้อสมมติทางการบัญชีกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน งบการเงิน สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการบัญชี และวงจรการทำบัญชี การบันทึกจัดทำบัญชีของธุรกิจประกอบด้วย การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภททั่วไป และการจัดทำงบการเงิน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการจัดทำบัญชีของธุรกิจได้
  2. ผู้เรียนสามารถแยกหมวดหมู่ทางบัญชีได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รายการบัญชีและเหตุการณ์ต่างๆได้
  4. ผู้เรียนสามารถบันทึกบัญชีรายการบัญชีได้
  5. ผู้เรียนสามารถจัดทำงบการเงินของธุรกิจได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

 

อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”