สนทนาภาษามัคคุเทศก์

เกี่ยวกับรายวิชา

     คำศัพท์เฉพาะและสำนวนการพูดที่ใช้ในการนำเที่ยว การบรรยายสิ่งของหรือสถานที่ตลอดจนการเล่าเรื่อง การตอบคำถามนักท่องเที่ยว การรับมือในสถานการณ์ที่มีปัญหา การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับมารยาทหรือความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม เทคนิคการพูดในการนำเที่ยว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถ (Remember) จดจำคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในอาชีพมัคคุเทศก์ได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารวิเคราะห์ (Analyze) โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้

LO3 :  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนภาษาในการกล่าวเปิดการนำเที่ยวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

LO4 :  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทหรือความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

LO5 :  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนที่ใช้บรรยายสิ่งของหรือสถานที่ตลอดจนเล่าเรื่องได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

LO6 :  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนพูดเพื่อรับมือขณะเกิดปัญหาระหว่างการนำเที่ยวได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

LO7 :  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนกล่าวปิดการนำเที่ยวได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”