ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric Function)

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (Trigonometric Function)

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 9

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์