ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม (Exponential and Logarithm Function)

ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม (Exponential and Logarithm Function)

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 4.5

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด ยุทธานันท์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”