ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและลอการิทึม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

IMG_7404

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”