แนะนำโปรแกรมบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายวิชาออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการตัดต่อเสียงโดยใช้โปรแกรม Audacity ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถตัดต่อเสียง ที่รองรับทุก OS โดยการใช้โปรแกรม Ocenaudio ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ใน การใช้โปรแกรม Adobe Audition ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Nero Wave ในการตัดต่อเสียงได้อย่างง่าย

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

โนรมี มะ

โนรมี มะ

นิซัมรี นิมะ

นิซัมรี นิมะ

ธันวา เจ๊ะอาแว

ธันวา เจ๊ะอาแว

กาญจนา แก้วเสฐียร

กาญจนา แก้วเสฐียร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”