NIZAMREE NIMA

การเลี้ยงเฟอเรทสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การเลี้ยงดูเฟอร์เรทเบื้องต้น พฤติกรรมตามธรรมชาติและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ความต้องการพื้นฐานในด้านการเลี้ยงดู สถานที่เลี้ยง อาหาร การจับบังคับที่ถูกต้องเหมาะสม การแยกเพศ และ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในเฟอร์เรทเบื้องต้น

การเลี้ยงกระต่ายสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

การเลี้ยงดูกระต่ายเบื้องต้น พฤติกรรมตามธรรมชาติและสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ความต้องการพื้นฐานในด้านการเลี้ยงดู สถานที่เลี้ยง อาหาร การจับบังคับที่ถูกต้องเหมาะสม การแยกเพศ และ การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคในกระต่ายเบื้องต้น

โรคสัตว์สู่คน (Zoonosis)

โรคสัตว์สู่คนจัดเป็นปัญด้านสาธารณสุขระดับโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนอาจมาจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่ผลิตเพื่อการบริโภค หรือแม้แต่สัตว์ป่าก็ได้ ซึ่งเชื้อที่มักก่อโรคสัตว์สู่คนมักเกิดจากเชื้อกลุ่มแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา หรือพริออน สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับโรคเหล่านี้คือ เราจะรับมือในการป้องกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นสือการสอนชุดนี้จึงมุ่งเน้นให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายต่อการนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดต่อ การเพิ่มความสามารถในกางสังเกตอาการ และส่งเสริมการวิเคราะห์ผลกระทบของโรคต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษย์ หวังผลให้ผู้ที่ได้ผ่านการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคในระดับบุคคลและชุมชนได้

การจัดการและการช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้น

การจำแนก ลักษณะกายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล สถานภาพ ภัยคุกคาม และการเกยตื้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล วิธีการช่วยเหลือ การประเมินสุขภาพ การจัดการและปฐมพยาบาล การจับบังคับ การขนส่ง และแนวทางการจัดการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลเกยตื้น ความสำคัญและแนวทางการอนุรักษ์การอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลในประเทศไทย

เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

ความสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวอาชีพการเพาะเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด  ความรู้ทั่วไปและชีววิทยาเกี่ยวกับเห็ด ชนิดเห็ดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ และการจัดการฟาร์มเห็ดให้ประสบผลสำเร็จ  การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า และการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ด การแปรรูปเห็ดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ด

1 3 4 5 6 7 16