NIZAMREE NIMA

Leading When You Are Not In Charge

รายวิชา Leading When You’re Not in Charge เป็นรายวิชาที่นำเสนอการสร้างเสริมทักษะการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในทุก ๆ บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จริงๆแล้ว ในทุกขั้นตอนในหน้าที่และอาชีพการงานของเราโดยทั่วไป เราทุกคนถูกท้าทายให้เป็นผู้นำ แม้กระทั่งว่าเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานนั้นจริงๆ และธรรมชาติของมนุษย์ คือการที่เราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ในทุกๆ บทบาทที่เราได้รับ รวมถึงการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ เพื่อให้ระบบทีมและงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับการแยกแก๊ส

ในภาคธุรกิจปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือข้อมูล ชุดวิชาการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ Pivot Table ช่วยเสริมทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ได้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ข้อมูล ทำความรู้จักกับข้อมูล การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ข้อจำกัดของเครื่องมือ พร้อมการยกกรณีศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ การฝึกทักษะภาษาอาหรับผ่านตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก (ปลาตู้สวยงาม)

PSU MOOC ชุดนี้จะเสนอสาระสำคัญหรือความรู้สำคัญในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนชนิดหนึ่งที่มีการจัดการแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้เลี้ยงได้ วิชานี้จะเน้นแนวปฏิบัติสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงดู ชนิดอาหารและวิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง การควบคุมคุณภาพน้ำ การจัดการและดูแลสุขภาพเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาโรคสัตว์น้ำ รวมถึงเวชภัณฑ์และสารเคมีขั้นพื้นฐานที่จำเป็นที่ใช้ในการเลี้ยงปลาตู้สวยงาม

เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ

ทุกวันนี้ การสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนการสมัครงาน มีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจำเป็นต้องจัดเตรียมประวัติและผลงานของตนเองเพื่อแนะนำให้สถานประกอบการรู้จักในเบื้องต้น ซึ่งการเขียนประวัติส่วนตัว CV และการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จึงมีความจำเป็นและสำคัญมากที่ นักศึกษาและผู้ที่เตรียมตัวสมัครงานจะต้องทำให้ออกมาดีและเป็นมืออาชีพ เพราะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และรับเข้าทำงานเป็นพนักงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาและคนรอบข้างมักจัดทำ CV และ Portfolio ไม่ถูกต้องขาดข้อมูลและเอกสารหลักฐานสำคัญบางรายการที่จะต้องนำเสนอและจัดเตรียมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนมีการจัดทำอย่างไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา และไม่ได้รับเข้าทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ จากประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษารายวิชาฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษาทุกปีการศึกษา ผู้สอนพบเจอปัญหาที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา “เทคนิคการจัดทำ CV และ Portfolio แบบมืออาชีพ” เพื่อประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ตลอดจนบัณฑิตจบใหม่ และผู้สนใจทั่วไปสำหรับการนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จริงต่อไป

1 2 3 4 5 6 16