พันธะเคมี

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียน เรื่อง พันธะเคมี

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.วีณา-เอมเอก-ทัพไชย
ดร.วีณา เอมเอก ทัพไชย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”