ไฟฟ้าสถิต

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จุลินทิพย์-พุทธวงศ์-
อ.จุลินทิพย์ พุทธวงศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”