การดูแลผู้ป่วยโรคติดสารเสพติดสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
Substance related disorder care for general practitioners

เกี่ยวกับรายวิชา

โรคติดสารเสพติดเป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ภาระของครอบครัว และปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  โรคในกลุ่มนี้เป็นโรคที่เรื้อรังและผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการใช้สารเสพติดซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต รายวิชานี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรค โรคหรือภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด โรคร่วมทางจิตเวชที่มักพบร่วมกัน รวมทั้งแนวทางการรักษาที่มีหลักฐานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-20 at 11.37.33

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”