การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหารรุ่นใหม่

เกี่ยวกับรายวิชา

โมเดลประเทศไทย 4.0, นวัตกรรมกับธุรกิจเกษตรและอาหาร, การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกษตรและอาหาร, คุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่, กระบวนการคิดเชิงออกแบบสินค้าเกษตรและอาหาร, การหากลุ่มเป้าหมายทางการตลาด, การทำความเข้าใจลูกค้า, และการทำแผนธุรกิจ (BMC) เกษตรและอาหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

s6619

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”