ภาษาไพทอนเบื้องต้น

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง”
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ในปัจจุบันการเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเพียงผู้ใช้งานทั่วไป หรือผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ การมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

      ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนบน Google Colab ชนิดตัวแปร (Data Type) ตัวดำเนินการ (Operators) เงื่อนไข (if-statement) การวนซ้ำ (for-loop, while-loop) รวมถึง การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมอย่างง่าย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้ Google Colab เพื่อเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของชนิดตัวแปร
LO3 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ตัวดำเนินการชนิดต่างๆ ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถใช้เงื่อนไข และการวนซ้ำเพื่อออกแบบโปรแกรมได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”