Data Preparation using RapidMiner Studio

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง”
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

                   หลักสูตรการเตรียมข้อมูลนี้ เป็นการสอนเริ่มตั้งแต่การใช้โปรแกรม RapidMiner Studio การนำเข้าข้อมูล การ Map ข้อมูลที่มีความหมายเดียวกัน การแทนที่ค่าว่างหรือข้อมูลที่หายไป การหาค่าซ้ำซ้อน รวมทั้งการเชื่อมข้อมูลจากไฟล์ มากกว่า 1 ไฟล์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้งาน RapidMiner Studio
LO2 : ผู้เรียนสามารถนำเข้าข้อมูล และ ทำความสะอาดข้อมูลได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถทำการจัดการข้อมูลที่หายไปได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถทำการเชื่อมข้อมูล 2 ไฟล์เข้าด้วยกันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Picture1

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”