เปิดโลกภาษาอังกฤษ: ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ

โดย  คณะวิทยาลัยนานาชาติ

เกี่ยวกับรายวิชา

     ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยชนิดของคำ (parts of speech)  ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษ (types of English sentences) ได้แก่ ประโยคความเดียว (simple sentences) ประโยคความรวม (compound sentences) และประโยคความซ้อน (complex sentences) รวมถึงกาล (tenses) ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Learning Outcomes

LO1 :  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ชนิดของคำ (parts of speech) ที่ใช้ในประโยคได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และแยกแยะประเภทของประโยคภาษาอังกฤษ (types of English sentences) ได้

LO3 :  ผู้เรียนสามารถจำแนกโครงสร้างและการใช้กาล (tenses) ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

messageImage_1646719337347

ดร.อุไรรัตน์ อดิเทพสถิต

คณะวิทยาลัยนานาชาติ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”