ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

โดย  คณะวิทยาลัยนานาชาติ

เกี่ยวกับรายวิชา

ทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางทั้งทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว ทั้งในฐานะนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

Intermediate level of English listening, speaking, reading, and writing in various situations for communication in tourism both as a tourist and tourism entrepreneur

Learning Outcomes

LO1 :  ผู้เรียนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้

LO2 :  ผู้เรียนสามารถพูดคุยและอธิบายสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางและที่พักประเภทต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถระบุประเภทบริษัทนำเที่ยว (Tour operators) และเขียนกำหนดการเดินทาง (Tour itinerary) เป็นภาษาอังกฤษได้

LO5 : ผู้เรียนสามารถระบุประเภทสินค้าและบริการของตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยว (Travel agents)  และให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้

Assessment and Evaluation criteria

Instructor

ณปภัช

ผศ. ณปภัช ทองวิจิตร

คณะวิทยาลัยนานาชาติ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”