คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“
โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรอง อุปกรณ์นำเข้าและแสดงผลข้อมูล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
LO2 : ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรอง
LO5 : ผู้เรียนสามารถจำแนกอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์

ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”