คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“
โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      คำนิยามคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ประยุกต์และประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนโปรแกรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายบทนิยามของซอฟต์แวร์
LO2 : ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ
LO5 : ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของระบบปฏิบัติการ
LO6 : ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์
LO7 : ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมประเภทต่าง ๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์

ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”