บัญชีต้นทุน 1 (Cost Accounting 1)

โดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      บทบาทของการบัญชีต้นทุน แนวคิดต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุน ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบต้นทุนงาน ระบบต้นทุนช่วง การบัญชีสำหรับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีสำหรับเศษวัสดุ สินค้าเสียและมีสินค้ามีตำหนิ  การบัญชีสำหรับผลิตผลร่วมและผลิตผลพลอยได้  ระบบต้นทุนมาตรฐาน  การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรมและการบริหารสินค้าคงคลัง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : อธิบายแนวคิดต้นทุนและสามารถจำแนกประเภทต้นทุนตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์
LO2 : สามารถจำแนกประเภทธุรกิจและจัดทำรายงานตามระบบต้นทุนงานและต้นทุนกระบวนการ
LO3 : สามารถวิเคราะห์และปันส่วนต้นทุนที่เกิดจากเศษวัสดุ สินค้าเสียและสินค้ามีตำหนิ
LO4 : สามารถคำนวณและวิเคราะห์ผลต่างวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิตตามหลักต้นทุนมาตรฐาน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง

ดร.บุญฑริกา ใจกระจ่าง

สาขาวิชาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”