วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“
โดย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญในแต่ละยุค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์
LO2 : ผู้เรียนสามารถระบุลักษณะที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคได้
LO3 : ผู้เรียนสามรถระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำคัญในแต่ละยุคได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์

ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”