การเรียนรู้สัทอักษรจีน-1

โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

      วิธีการออกเสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การฝึกออกเสียงสระเดี่ยว วรรณยุกต์ พยัญชนะ และพยางค์ ฝึกฟังเพื่อจำแนกเสียงและฝึกออกเสียง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนออกเสียงพยัญชนะ สระเดี่ยว วรรณยุกต์ และพยางค์ภาษาจีนได้
LO2 : ผู้เรียนฟังเพื่อจำแนกเสียงและออกเสียงได้ถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์
ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”