ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ (Southern Folk Art)

โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

      ความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และการแสดง ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ชายแดนใต้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและการแสดงท้องถิ่นชายแดนใต้
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

อ.รุซณี ซูสารอ

อ.รุซณี ซูสารอ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”