การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

มโนทัศน์กล้ามเนื้อหัวใจตาย การวินิจฉัย การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ปวย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายมโนทัศน์ การวินิจฉัยและหลักการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างองค์รวมได้

LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ปวย และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้

LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ และหลักการการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจได้

LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

LO5 : ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

คณะพยาบาลศาสตร์ 
ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์

ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 
ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ

ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ

คณะพยาบาลศาสตร์ 
อ.ตาณิกา หลานวงศ์

อ.ตาณิกา หลานวงศ์

คณะพยาบาลศาสตร์ 
อ.พรพิศ เรืองขจร

อ.พรพิศ เรืองขจร

คณะพยาบาลศาสตร์ 
พว.สุนันทา สกูลดี

พว.สุนันทา สกูลดี

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
พว.กาญจนา แซ่เฮ้ง

พว.กาญจนา แซ่เฮ้ง

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”