สุขภาวะกายและจิต (Healthy Body and Mind)

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขภาวะกายและจิต ซึ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังว่า ภายหลังสิ้นสุดการเรียนรู้วิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
      1. อธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตโดยครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      2. ผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      3. ตระหนักรู้ในตนเองและสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการดำรงชีวิต
      4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาลและหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

      จากความคาดหวังดังกล่าว รายวิชานี้จึงจัดให้มีหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสุนทรียารมณ์ ตลอดภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งในรูปการฟังบรรยายในชั้นเรียนและผ่านสื่อออนไลน์ (MOOC) การอภิปราย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการพัฒนาสุขภาพตนเอง พร้อมทั้งจะได้รับการประเมินผลรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น การสอบ การสะท้อนคิด การฝึกปฏิบัติ การนำเสนองานและสรุปรายงาน การศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ (MOOC) ทาง youtube จะมีรายละเอียดคำแนะนำในการใช้สื่อเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาให้เข้าใจก่อน โดยเนื้อหาจะมี 3 เรื่อง คือ
      1. สุขภาวะองค์รวม
      2. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวัยรุ่น เช่น บุหรี่ เพศสัมพันธ์ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
      3. การสร้างเสริมวุฒิภาวะอารมณ์

      ซึ่งมีอาจารย์และวิทยากรจะถ่ายทอดความรู้และทักษะที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลอื่น ๆ ได้ด้วย แต่ละเรื่องก็จะแบ่งเป็นตอน ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษา ทบทวนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความต้องการของแต่ละคน หลังสิ้นสุดการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวแล้ว ก็จะมีแบบทดสอบให้นักศึกษาทำเพื่อประเมินผลด้วยตนเองเช่นกัน และตลอดภาคการศึกษานี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาก็สามารถติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้ตามอีเมล เบอร์โทรศัพท์ห้องทำงานเพื่อนัดหมายเวลาตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประมวลรายวิชา ขอให้ทุกคนเรียนรู้อย่างเบิกบานและมีความสุขกายและสุขใจนะคะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : อธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตโดยครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
LO2 : ผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
LO3 : ตระหนักรู้ในตนเองและสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการดำรงชีวิต
LO4 : สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาลและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี

รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี

รศ.ดร.อุไร หัถกิจ

รศ.ดร.อุไร หัถกิจ

ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง

ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง

ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช

ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช

ผศ.ดร.ประภาพร ชูกำเหนิด

ผศ.ดร.ประภาพร ชูกำเหนิด

อ.ไผโรส มามะ

อ.ไผโรส มามะ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”