เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

เทคโนโลยีการผลิตเห็ด

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับรายวิชา

     ความสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวอาชีพการเพาะเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด  ความรู้ทั่วไปและชีววิทยาเกี่ยวกับเห็ด ชนิดเห็ดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ และการจัดการฟาร์มเห็ดให้ประสบผลสำเร็จ  การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า และการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ด การแปรรูปเห็ดและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ด

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ (Understand) : ความสำคัญและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวอาชีพการเพาะเห็ด ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับเห็ด เห็ดชนิดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างๆโดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ การบริหารจัดการฟาร์มเห็ดในเชิงพาณิชย์ การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า การยืดอายุการเก็บรักษา อาหารจากเห็ด
  2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ (Apply) : การผลิตเห็ดเศรษฐกิจต่างๆในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟางแบบต่างๆ โดยใช้วัสดุเพาะต่างๆ การบริหารและการจัดการฟาร์มเห็ดในเชิงพาณิชย์ การบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า การยืดอายุการเก็บรักษา อาหารจากเห็ด ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเพาะเห็ดแบบครบวงจร
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ (Analyze) สูตรอาหาร สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การดูแลรักษาเพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด สาเหตุการเสียของก้อนเชื้อเห็ด ปัจจัยต่างๆที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้การเพาะเห็ดประสบความสำเร็จ แนวทางการลดต้นทุนการผลิตเห็ดได้
  4. ผู้เรียนสามารถประเมิน (Evaluate) ความสำเร็จจากขั้นตอนต่างๆของการเพาะเห็ดได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

ดร.พิณทิพย์ จันทรเทพ

สาขาวิทยาการเกษตรและประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”