ธุรกิจการผลิตผักสลัดครบวงจร

ธุรกิจการผลิตผักสลัดครบวงจร

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับรายวิชา

     โดยในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาประกอบไปด้วย “ความเป็นมาของผักสลัดและสายพันธุ์ การจัดการโรคแมลงและวัชพืช การจัดการสภาพแวดล้อมที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของผักสลัด การจัดการการผลิตและธาตุอาหารพืช การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์และการแปรรูป การจัดการการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการการขนส่ง การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตผักสลัดครบวงจร การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ ทบทวน และปรับปรุงแผนธุรกิจ การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตพริ้นท์ มาตรฐานฟาร์มต่างๆ และความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค”

วัตถุประสงค์

    1. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักสลัดในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร
    2. ผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจรโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับการตลาดและการผลิตในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร
    4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร
    5. ผู้เรียนสามารถเลือกมาตรฐานฟาร์มที่เหมาะสมมาใช้ในธุรกิจการผลิตผักสลัดแบบครบวงจร

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์

สาขาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”