ดาราศาสตร์เบื้องต้น

ดาราศาสตร์เบื้องต้น​

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับรายวิชา

     ประวัติศาสตร์การศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร์ พิกัดทางดาราศาสตร์ ส่วนประกอบและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ กลุ่มดาวที่สำคัญ แผนที่ดาวและการดูดาวเบื้องต้น องค์ประกอบของระบบสุริยะ ระบบดวงอาทิตย์-โลก-ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืนและฤดูกาล การเกิดสริยุปราคาและจันทรุปราคา ดวงจันทร์กับการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม ปรากฏการ์น้ำขึ้น-น้ำลง ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์และความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตบนโลก

วัตถุประสงค์

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์
    2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้เรื่องการดูดาวเบื้องต้น เพื่อใช้ในการดูดาวบนท้องฟ้าจริง
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแบบจำลองและองค์ประกอบของระบบสุริยะ
    5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์กับสิ่งมีชีวิตบนโลก

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

ดร.นารีมัส เจะและ

สาขาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”