การแปลเฉพาะทาง (Translation for Specific Purposes)​

การแปลเฉพาะทาง (Translation for Specific Purposes)​

ผลิตโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

     การแปลเอกสารหรือสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะวงการ โดยเน้นการแปลบทบรรยายใต้ภาพ หรือ Subtitle Translation ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาหลักเกณฑ์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล เทคนิคและกลวิธีการแปล และการแปลบทบรรยายใต้ภาพ

วัตถุประสงค์

   1.ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแปลได้

      1.1 เข้าใจความหมายการแปล

      1.2 เรียนรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแปล

   2.ผู้เรียนเข้าใจและสามารถยกตัวอย่างกลวิธีการแปลรูปแบบต่าง ๆ ได้

      2.1 เรียนรู้กลวิธีการแปลรูปแบบต่าง ๆ

   3.ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการแปลและสามารถแปลบทบรรยายใต้ภาพ (Subtitle Translation) ได้

      3.1 เรียนรู้กระบวนการแปลบทบรรยายใต้ภาพ (Subtitle Translation)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง​
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

อาจารย์ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ

สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”