หนีห่าว จงกั๋ว (Nihao Zhongguo)

หนีห่าว จงกั๋ว (Nihao Zhongguo)​

ผลิตโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ในชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนสัทอักษรจีนเพิ่มเติมจากชุด การเรียนรู้สัทอักษรจีน 1 สระเดี่ยวและพยัญชนะ การเรียนรู้สัทอักษรจีน 2 สระประสมและสระพิเศษ  การเรียนรู้สัทอักษรจีน 3 สระเสียงนาสิก โดยในชุดการเรียนรู้ชุดนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกเสียงคำศัพท์สองพยางค์ขึ้นไป และการเขียนสัทอักษรจีนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนจำแนกเสียงคำศัพท์สองพยางค์และหลายพยางค์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
  2. ผู้เรียนจำแนกเสียงคำศัพท์ที่ประสมกับพยางค์一และ不   ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
  3. ผู้เรียนจำแนกเสียงของคำศัพท์พยางค์เสียงเบา พยางค์เสียง啊และสระเสริมท้าย 儿ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง
  4. ผู้เรียนจำแนกรูปแบบการเขียนสัทอักษรจีนบางลักษณะเฉพาะได้ถูกต้องตามหลักการเขียนสัทอักษรจีน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์

สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ

สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ทัศน์ธนิต ทองแดง

สาขาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”