ภาษีอากร​

ภาษีอากร​

ผลิตโดย คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แหล่งที่มาของเงินได้ ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจแหล่งที่มา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุประเภทของเงินได้พึงประเมินได้
  3. ผู้เรียนสามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
  4. ผู้เรียนสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

 

อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช

สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”