การบริหารการคลังสาธารณะ

การบริหารการคลังสาธารณะ

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา 925-251 การบริหารการคลังสาธารณะ (Public Finance Administration) เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญทั้งในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจ การบริหารนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รายรับของรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน ประเภทของระบบงบประมาณ รายจ่ายสาธารณะ หนี้สาธารณะ การคลังท้องถิ่น แนวทางแก้ไขปัญหา การบริหารการคลังสาธารณะ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทบาทของรัฐและบทบาทของตลาดในระบบเศรษฐกิจได้อย่างกระจ่างได้
  2. ผู้เรียนสามารถฝึกทำแบบทดสอบจากสถานการณ์จำลองทางความคิดในเรื่องกลไกการทำงานของนโยบายการเงินและการคลังได้
  3. ผู้เรียนสามารถแสดงแผนภาพแจกแจงองค์ประกอบในรายละเอียดที่สำคัญของโครงสร้างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิพากษ์วิจารณ์และประเมินรัฐบาลในการดำเนินนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศได้อย่างมีหลักการเหตุผลน่ารับฟัง
  5. ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการจากข้อมูลตัวเลขและสถิติจริงในเอกสารการคลังและเอกสารงบประมาณโดยสังเขปของรัฐบาล

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”