ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับรายวิชา

          ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ นิยาม ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ แนวโน้มการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ระบบการรับรู้ของมนุษย์รูปแบบต่างๆ อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แสดงผล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โมเดลปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รูปแบบของปฏิสัมพันธ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจระบบการรับรู้ของมนุษย์
LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้
LO5 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”