เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง

เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมยาง

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

ส่วนประกอบ ระบบการทำงาน วิธีการใช้เครื่องจักรในอุตสาหกรรมยาง เช่น เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง เครื่องผสมยางแบบปิด เครื่องขึ้นรูปยางแบบแม่พิมพ์ เครื่องอัดรีดยาง และเครื่องรีดแผ่น

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องบดผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง เครื่องผสมยางแบบปิด ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องขึ้นรูปยางแบบแม่พิมพ์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องอัดรีดยางได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบ ระบบการทำงานและวิธีการใช้เครื่องรีดแผ่นได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ และเลือกใช้เครื่องจักรให้เหมาะกับงานในกระบวนการทำผลิตภัณฑ์จากยางแห้งได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ผศ.ดร.เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”