น้ำดื่ม ผลิตอย่างไร

น้ำดื่ม ผลิตอย่างไร

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

แหล่งน้ำตามธรรมชาติและการวัดคุณภาพของน้ำ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ กรรมวิธีการผลิตน้ำดื่ม (ทั้งเชิงพานิชย์และในครัวเรือน)  น้ำกับการผลิตพลังงานและในภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มในครัวเรือนได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบ Reversed Osmosis ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มเชิงพานิชย์ได้
  5. ผู้เรียนสามารสรุปบทบาทของน้ำในการผลิตพลังงานและในภาคอุตสาหกรรมได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”