การออกแบบเว็บเพจและสร้างระบบ เว็บต้นแบบสมัยใหม่ ด้วย Adobe XD

เกี่ยวกับรายวิชา

             ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาเว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บเพจ  เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบเว็บเพจ ระบบกริดเลเอาท์สำหรับการจัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบบนเว็บเพจ การสร้างแบบจำลองหน้าเว็บเพจ การกำหนดชุดสีของเว็บไซต์ การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การออกแบบระบบนำทาง การออกแบบการจัดวางโครงสร้างของเนื้อหาบนเว็บ หลักการออกแบบเว็บเพจเพื่อการตอบสนองต่อขนาดอุปกรณ์แสดงผลที่แตกต่างกัน การสร้างระบบเว็บต้นแบบ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเว็บเพจให้สวยงามได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Adobe XD สำหรับการออกแบบเว็บเพจได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการออกแบบเว็บเพจสำหรับการออกแบบเว็บเพจด้วยโปรแกรม Adobe XD ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ภัทราพร วรินทรเวช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”