การค้าออนไลน์ยุค 4.0

การค้าออนไลน์ยุค 4.0

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นของการค้าออนไลน์  องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์    การเขียนแบบจำลองทางธุรกิจสำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาระบบการค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของการค้าออนไลน์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบและโครงสร้างของร้านค้าออนไลน์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถจำแนกแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) สำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.ณัฐพร ทองศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”