การวางแผนและควบคุมโครงการ

เกี่ยวกับรายวิชา

                   แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมโครงการ ระเบียบวิธีเส้นทางวิกฤติ หรือ ซีพีเอ็ม เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ หรือ เพิร์ต  การเร่งโครงการ  ซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมโครงการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมโครงการ
LO2 : ผู้เรียนสามารถสร้างข่ายงานเพื่อใช้ในการควบคุมและการตรวจสอบงานย่อย ๆ ในโครงการ
LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การวางแผนและควบคุมโครงการในชีวิตประจำวันและในการทำงาน
LO4 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมโครงการ
LO5 : ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. นงเยาว์ เมืองดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”