การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม องค์ประกอบของคำสั่ง การใช้ตัวแปร การดำเนินการ ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำหรือการวนซ้ำหรือลูปการใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรมพื้นฐาน การพัฒนาโปรแกรมเพื่องานทางบัญชีเพื่อทำงานบนระบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้
  2. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างคำสั่งแบบต่าง ๆ ได้
  3. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางบัญชีได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.วนิดา แซ่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”